You are here
Home > Cestovanie > London 2016 – #3: Game, Set & Match

London 2016 – #3: Game, Set & Match

Mate radi Coca Colu?! Obľubujete výšky a netočí sa vám pri pohľade dole hlava? Zbožňujete klasické kolotoče? Potom ste v Londýne správne! Vyskúšali sme so Zuzkou pre vás najvyššie (135m) vyhliadkové koleso v Európe – London Eye (dnes oficiálne Coca Cola London Eye, alebo tiež Millennium Wheel).

Do you like Coca-Cola?! Do you love big heights and your head is OK while looking down? Do you adore classic carousels? Then you’re right in London! We tried with Susan for you the highest (135 meters) carousel wheel in Europe – London Eye (now officially The Coca Cola London Eye, or Millennium Wheel) .


30 minút trvá kým na kolese urobí jednu celú otočku každá z 32 klimatizovaných kapsúl tohoto novodobého kolotoča, z ktorých každá pojme 25 ľudí. Pri nástupe a výstupe vôbec nezastavuje a ponúka druhé najvyššie miesto k pohľadu na celý Londýn (vyššia je už len rozhľadňa na The Shard).

Po zakúpení lístka (cena cca £27) si môžete ešte v rámci neho odskočiť absolvovať krátky 4D shot o histórii a súčasnosti tohoto londýnskeho kolesa. 4D preto, že počas pár jednotiek minút na vás bude viať vietor, okolo budú lietat bubliny a takisto vás sneh… teda saponát príjemne osvieži na tele. Každopádne samotná atrakcia v kapsuli podľa mna za tú cenu stojí. Mali sme to štastie, že sme išli už takmer pred záverečnou a boli najprv jediní, ktorí stáli v rade. Už-už sme sa tešili, že si užijeme jazdu osamote, našu radosť ale vystriedalo sklamanie v podobe nutného čakania na ďalších 8 ľudí. Napriek tomu, že pred nami púštali prázdne kabínky hore. Stratégia je totiž taká, že za súkromnú jazdu sa platia veľké peniaze a ich finančná politika by sa tak minula účinku a každý by chodil tak ako my. Našťastie nás aj tak nebolo veľa, tuším presne 10 a tak sme mali v kapsuli celkom dosť miesta k výhľadu a k uloveniu pár fotiek.

It takes 30 minutes to the wheel to make one full turn with 32 air-conditioned capsules of this new aged carousel, each of those can cover 25 users. During getting in and out wheel doesn’t stop at all and it offers the second highest viewpoint to the London (the most higher is The Shard).

After purchasing a ticket (cost approx. £27) you can go within the price of the ticket to the short 4D movie about the history and present of the London Eye. It’s named 4D because during the few minutes there will be blowing wind around you and there will fly and bubble soap representing the snow falling. Anyway attraction itself in my opinion worth the price. We had the fortune to be there almost before closing and we were initially the only ones who stood in waiting line. We have already looked forward we will enjoy the ride alone, but our happiness was replaced by disappointment in the form of required waiting for an additional 8 people. They let the capsules moving alone without passengers. The strategy is in fact that a private travel has to be paid extra. Luckily we were not so many, I guess just ten so we had pretty enough space in capsule to to see the London and take a few photos.

DSC_0496

DSC_0499

DSC_0501

IMG_20160509_203041

IMG_20160508_085501

DSC_0552

Katedrála sv. Pavla (St. Paul’s Cathedral) je majestátna stavba, týčiaca sa svojou kupolou až do výšin nad všetky ostatné stavby vôkol. Je sídlom londýnskeho arcibuskupa a súčasná stavba je v poradí už piata na tom istom mieste (predchádzajúce boli zničené požiarom alebo boli prestavané). Síce sme vnútri neboli, nachádzajú sa tu sochy a pamätníky rôznych, nielen nábožensky pôsobiacich osobností.
Zaujímavosťou je, že výhľad na katedrálu je zákonom chránený. Znamená to, že žiadna z okolitých stavieb nemôže svojou výškou prevyšovať alebo zatieniť kupolu katedrály.
Jedným z významných obradov, ktoré sa tu konali, bol královský sobáš princa Charlesa a Diany.
Okolo parku je trávnatá záhradka, kde sme počas obeda videli množstvo ľudí, hlavne tých z okolitých kancelárii (veľa z nich malo oblekové košele a kostýmy) pojedať obed a relaxovať.

Neďaleko katedrály je budova City of London School (CLS), ktorú navštevuje v súčasnosti vyše 900 žiakov, výhradne iba chlapcov do 18 rokov. Ide totiž o chlapčenskú mestskú školu s ročným školným okolo £14.000. Chodil sem údajne aj Daniel Redclife, predstaviteľ Harryho Pottera v rovnomennom filme. Vedľa školy sme sa ešte prešli po Millennium Bridge – moste, ktorý spája dve mestské časti – City of London a Bankside.

St. Paul’s Cathedral is a majestic building, with its soaring dome up to the heights of all the buildings round. It is the home of London arcibuscup and the current building is already the fifth in the same place (earlier has been destroyed by fire or have been rebuilt). However we weren’t inside, there are various statues and monuments, not only of religious people.
A view on the cathedral is protected by law. That means that none of the surrounding buildings cannot cover the view on it make shadow on the cathedral dome.
One of the important ceremonies that took place here was the royal wedding of Prince Charles and Diana.
Around the park there is the grassy garden where we saw many people during the lunch, especially those from the surrounding offices (many of them has got suit shirts and costumes) to eat snack and to relax.

Near the cathedral there is the building of the City of London School (CLS), which currently attends 900 students. Only boys under 18 years old. It is an urban boy’s school with year scholarship fee of about £14,000. One of the graduate is also Daniel Redclife, actor of Harry Potter. Next to the school, we walked through the Millennium Bridge – the bridge that connects two districts – City of London and Bankside.

DSC_0436
St. Paul’s Cathedral
DSC_0433
Záhrady katedrály
DSC_0441
Na moste Millennium Bridge, v pozadí City of London School a St. Paul’s Cathedral

V posledné dva upršané dni sme zvolili návštevu miest, ktoré sú viacmenej interiérneho charakteru alebo sa k nim dá pohodlne dostať metrom. To nám zo začiatku celkom vyšlo a ku Kensingtonskému palácu, niekdajšieho sídla princa Charlesa a princeznej Diany, sme sa dostali suchou nohou. Masívna kovovo-zlatá brána oddeľovala nádvorie paláca od príjazdového chodníka. Po boku paláca bola už pripravená prístavba k blížiacemu sa diamantovému výročiu jubilea kráľovnej Alžbety II.

Naše kroky ďalej smerovali do Kensingtonských záhrad a neďalekému Hyde Parku. Cestou sme zahliadli Albertov pamätník, vybudovaný na prianie jeho manželky, kráľovnej Viktórie. Oproti nemu sa nachádza Royal Albert Hall – koncertná hala, ktorá pojme až 8000 návštevníkov.

Medzi záhradami a Hyde Parkom sa nachádza ďalšia známa stavba – Fontána princezny Diany z Walesu, postavená na jej počesť až po smrti. Síce sa objekt označuje ako fontána, ide skôr o kamenné koryto oválneho tvaru obkolesujúce trávnatú plochu vstrede. Abstraktne má zobrazovať dve tváre princeznej – šťastnú a nepokojnú. To, že je fontána bežne prístupná ľudom a dokonca sa na nej môže za dobrého počasia sedieť a odpočívať, zachytáva jednu z jej hlavných povahových čŕt – ústretovosť voči ľuďom.

In the last two rainy days we decided to visit places that are more or less interior character or we can go to them comfortably by underground. We visited Kensington Palace, the formal residence of Prince Charles and Princess Diana. Solid metal-gold gate separated the palace courtyard and the driveway pavement before. On the side of the palace there was already prepared extension to the coming diamond jubilee of Queen Elizabeth II.

Our next steps were directed to Kensington Gardens, close to Hyde Park. Along the way we spotted Statue of Albert, built on the wishes of his wife, Queen Victoria. In front of him there is the Royal Albert Hall – concert hall, which seats up to 8,000 guests.

Among Gardens and Hyde Park there is another famous building – Fountain of Princess Diana of Wales. It was built in her honour after her death. Although the subject is called as a fountain, it is rather a stone of oval shape surrounding the grassy area at the center. Abstractly it should show two faces of princess – the happy one and uneasy one. The fact the fountain is easily accessible to people and even the can sit and relax on it, that captures one of her main characteristic – helpfulness towards people.

DSC_0561
Kensingtonský palác
DSC_0560
Brána pred Kensingtonských palácom
DSC_0569
Socha princa Alberta
DSC_0575
Royal Albert Hall
Photo 10.05.16 10 14 28
Kensingtonské záhrady – jazierko
Photo 10.05.16 10 41 55
Fontána princeznej Diany z Walesu

Vzhľadom k neutíchajúcemu dažďu sme boli nútení prejsť zo záhrad do prvého múzea po ceste. Tak trocha aj plánovane, sme sa ocitli vo vedeckom Science Muzeum. Zopár podlaží rozdelených podľa vedných odborov sme prešli zhruba za hodinu, veľmi nás ale múzeum, okrem prízemia (vesmír, stroje) neohúrilo. Vstupné je dobrovolné (čítaj zdarma) a najviac sme sa vybláznili vo vedeckom obchode, ktorý je súčasťou budovy. Plno zaujímavých hračiek a suvenírov týkajúcich sa vedeckého prostredia a vedľa štýlová kaviareň. Zdržali sme sa ďalšiu polhodinku, potom sme už bežali na metro.

Čo čert nechcel, dobre to má Londýn vymyslené, cestou k metru, v podzemí, sa nachádza vchod do prekrásneho Múzea Viktórie a Alberta plného módy, šiat a doplnkov z minulosti až po takmer súčasnosť. Odporúčame spojiť návštevu spolu so spomínaným vedeckým múzeom.

K večeru sme sa dostali k môjmu vytúženému Wimbledonu a jeho tenisovým kurtom. Síce sa nekonala atmosféra tohoto bieleho športu, ktorá je tu počas grandslamového turnaja (zhruba o 2 mesiace), stále tu bolo cítiť akéhosi tenisového ducha Johna McEnroe-a, Andreho Aggasiho, Peta Samprasa, Gorana Ivaniševiča, ale aj súčasných Nadala, Federera, či Murrayho. Cesta k Wimbledonským kurtom (sú súčasťou veľkého Wimbledonského parku) bola asi naša najdlhšia pešia túra vôbec. Ide sa k nim asi 30 minút a cestou míňate uličky s domčekmi, typickými pre anglický vidiek. Ono je to v podstate už okrajová časť Londýna a tak nečudo, že tu je hlavným dopravným prostriedkom práve automobil.
V areále All England Clubu (oficiálny názov pre wimbledonské kurty) je možné zaplatiť si sprievodcu po múzeu a vstup na centrálny dvorec. Nám stačilo navštíviť miestnu kantýnu, dali sme si tradičné jahody so šľahačkou a v obchode so suvenírmi nakúpili čosi domov. Verím, že sa sem ešte niekedy pozriem, nie už ako turista ale ako plnohodnotný člen fanúšikovskej základne niektorého z tenistov 🙂

Because of rainy weather we were forced to go from the garden to the first museum on our way. We found the Science Museum. A few floors divided by science disciplines can you complete within an hour. Admission is voluntary (= free) and the most time we spent in scientific store, which is also part of the building. There you can see and buy plenty of interesting toys and souvenirs relating to the scientific environment. There is also a stylish cafe next to the shop. 

On our way to underground, there is the entrance to the beautiful Victoria and Albert Museum full of fashion, clothing and accessories from the past almost to the present times. We recommend you to combine a visit of this museum along with the Science Museum.

In the evening we have finally got to Wimbledon Tennis Courts. Although it hasn’t got the real white sport atmosphere, which is here during the Grand Slam tournament, there you could still to feel the spirit of John McEnroe, Andre Agassi, Pete Sampras, Goran Ivanisevic as well as Nadal, Federer, or Murray. The road to the Wimbledon tennis courts (that are part of the Wimbledon Park) was probably our longest walking tour at all. It was about 30 minutes long journey and you will pass through streets with small houses, typical for the English countryside. 
In the All England Club areal (the official name for the Wimbledon tennis areal) is possible to book a guide and take a tour to the museum and get to the entrance of the central court. We visited just the local canteen, we ordered the traditional strawberries with cream and we visited gift shop as well. I believe I will come back soon, not as a tourist but as a fan of one of the tennis players 🙂

Photo 10.05.16 15 19 41
Wimbledonské jahody so šľahačkou

IMG_20160510_154856

DSC_0597

DSC_0588

Úplne poslednou zastávkou v Londýne bola mestská štvrť Greenwich. Je plná zelene, malých útulných domčekov a cítiť z nej pokoj a pohodu. Tu sme sa so Zuzkou zhodli, že by sme si vedeli predstaviť aj bývať, keby bolo už veľmi zle 😀 Ráno sme si dali raňajky, cestou sme minuli Greenwich Market, skvelé miesto so stánkami, kde remeselníci ponúkali svoje ručne vyrábané produkty z dreva, či kovu.
Royal Greenwich Observatory je observatórium, kde sa nachádza nultý poludník spájajúci východnú a západnú polovicu zemegule, teda od nej sa počíta zemepisná dĺžka východné a západne od nuly. Z nádvoria je pekný výhľad na panorámu centrálneho Greenwichu.

Toto bola naša posledná zastávka pred odletom, Londýn nám tentokrát už nič viac ponúknuť nemohol, odchádzame spokojní a plní zážitkov. Tešíme sa na ďalší výlet niekde inde 🙂

The very last stop in London was the urban district Greenwich. It’s full of greenery, small houses and you feel only peace and quiet there. Here we are with Susan agreed that we could imagine to live here 😀 In the morning we had English breakfast here, on the way we passed the Greenwich Market, a great place with kiosks where artisans offer their handmade products of wood or metal.
Royal Greenwich Observatory is an observatory, which is the prime meridian connecting the eastern and western half of the Earth. Therefore it is calculated the east and west longitude. From the courtyard there is a beautiful panoramic view of central Greenwich.

This was our last stop before leaving London and we are full of experiences. We are looking forward to another trip somewhere else 🙂

DSC_0609
Royal Observatory Greenwich
DSC_0617
Greenwich – pohlad zhora

IMG_20160511_121308

Photo 11.05.16 12 17 58
Cutty Sark – plachetnica z 19. storočia

Photo 11.05.16 12 22 20

Photo 11.05.16 12 33 47

Photo 11.05.16 12 46 58
Nelsnova loď vo flaške pre Múzeom námorníctva
Photo 11.05.16 12 55 27
Shepherd Gate Clock – 24 hodinový ciferník

 

Čo sa týka aplikácii, na tomto tripe sme intenzívne využívali s priateľkou intenzívne, okrem realnej mapy, dve (obe existujú pre iOS aj Android).

About the mobile applications on the trip we intensively used with my girlfriend beside the real map, two of them.

Sygic Travel (donedávna ešte Tripomatic) je naozaj skvelá vec. Je možné si naskladať všetky väčšie či menšie mestá tak, že k jednotlivým dňom si vyberiete presne zvolené pamiatky a miesta záujmu, kam sa chystáte. Aplikácia vám ich zoradí na mape podľa toho ako je vhodné ich absolvovať, vyráta výsledný čas, či je možné ich prejsť naraz alebo nie a ku každému miestu máte stručný popis, prípadne otváracie hodiny a poplatky.
Najlepšie na nej ale je, že za menší poplatok (premium účet, ktorý je ale natrvalo) je aplikácia vrátane všetkých máp použitelná offline. A úplne najviac sa mi páčilo, že ak už ste na nejakom mieste a neviete kam ďalej, pozriete na mapu s v okolí uvidíte ďalšie miesta, kam by ste len tak nezašli. Našli sme takto krčmu Sherlocka Holmesa, a napríklad aj spomínanú sochu Alberta a fontánu Diany. Mestá ako Londýn a podobné majú týchto atrakcii v aplikácii neúrekom, a preto ju vrele odporúčam.

Sygic Travel (Tripomatic before) is really a great app. It is possible to stack all big and smaller cities, so on each day you can choose your places of interest you are going to. The application will sort them and show on the map, depending on order how they should be completed, calculates the final time, whether you can go through them at the same time or not. By every place you have a brief description, opening hours and entrance fees.
For small price (premium account, but that is permanently) you’ll get an application including all maps available offline. I have absolutely liked when you are at some point and you do not know where to go, just look at the map to see other nearby interesting places. We have found in this way Sherlock Holmes tavern, Alberta Statue and Fountain of Princess Diana. I highly recommend it to you.

IMG_9307IMG_9308 IMG_9309
IMG_9305 IMG_9306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9310

 

Druhou appkou je čisto londýnska vec – London Tube, offline mapa londýnskeho metra, vrátane hľadania trás medzi stanicami a lokalizáciou aktuálnej stanice podľa GPS.

The second app is London Tube – London underground offline map, including the search for routes between stations and also there is a localisation of the current station by GPS.

 

 

Moje postrehy z Londýna:

 • MHD v Londýne je naozaj skvelé, prehladné a takmer tu nieje možné sa stratiť.
 • V poslednom (najnižšom) poschodí obchodu Cyberdog v Camden Town si na svoje prídu hlavne dospelí.
 • Je možné základné atrakcie v Londýne (vrátane tých vzdialených) prejsť za takmer 4 dni. Nachodíte sa ale, my sme podľa mojho fitness naramku prešli cca 60km peši (vrátane tých vzdialenejších).
 • Nešetrite veľmi na ubytovaní, zvolte si z Booking.com hostel s minimálnym hodnotením 8.0 a viac, ak sa chcete aspoň narovnať vo vani (najmä ak máte okolo 2 metrov).
 • Veľa ľudí tu vyžíva tzv. shared bikes, teda bicykle, na ktorých sa za poplatok zveziete na druhý koniec mesta alebo si urobíte nejakú okružnú jazdu, a niekde inde ho zas vrátite.
 • Na eskalátoroch v metre stojte vždy vpravo. Zľava vás budú obiehať tí čo sa ponáhľajú.
 • Niektoré červené telefónne búdky naozaj obsahujú funkčný telefón na mince, iné sú využívané ako nabíjacie stanice pre mobilné telefóny alebo ako WiFi hotspoty.
 • V Londýne nie su električky ani trolejbusy.
 • Londýnske taxíky su čierne, tzv. black cabs a sú jedny z najčistejších a najbezpečnejších na svete. Stačí sa postaviť na kraj cesty a stopnúť si ho.
 • Narozdiel od iných metropol (napr. Bangkok) vám tu pred vchodom do metra nebudú kontrolovať batožinu. Kontrolovali nás iba pri vstupe do múzeí, Tower Bridge, London Eye a tradične na letisku.

My experiencies from London:

 • Public transport in London is really great and there is almost not possible to get lost.
 • In the last (lowest) floor of shop Cyberdog in Camden Town, there is mainly toys for adults.
 • Is it possible to pass all basic attractions in London (including the remote ones) for nearly four days. You will walk a lot, by my fitness bracelets we went about 60 kilometers on foot (including the remote attractions).
 • Don’t save up money for your accommodation, choose from Booking.com hostel with a minimum 8.0 or more review stars.
 • Many people are using here shared bikes service. You can take bike for a small fee,  do some sightseeing tours, and somewhere else return it back again.
 • On escalators on the subway stand always right.
 • Some red phone booths really contain a working phone, others are used as charging stations for mobile phones or as WiFi hotspots.
 • In London, there are no trams or trolleys.
 • London taxis are black, called „black cabs“ and they are the cleanest and safest in the world. Just stand on the side of the road and stop him.
 • Opposite to the other metropolitan cities (eg. Bangkok) you don’t need to pass scan control to check luggage by the entrance of the underground. They checked us only when entering the museums, Tower Bridge, the London Eye and at the airport.
DSC_0279
A to je všetko pre tentokrát? :O

Comments

comments

Top