You are here
Home > Cestovanie > London 2016 – #2: Fish & Chips

London 2016 – #2: Fish & Chips

Ako sme mali možnosť zistiť, Londýn je vskutku plný kontrastov. Na jednej strane je tu historická časť mesta v podobe Tower of London – pevnosti, okolo ktorej bola v minulosti vybudovaná dokonca vodná priekopa. Kedysi slúžila ako mučiareň, popravisko, zbrojnica a od 13. storočia v sebe skrýva tie najcennejšíe poklady Londýna. Tie sme si osobne nepozreli, čo možno kúsok ľutujeme, ale £23 na osobu za prehliadku hradu sa nám zdalo troška moc. Radšej sme si kontrastne k tomu dopriali miestnu delikatesu – Fish & Chips, priamo pred panorámou samotného hradu. Je to akási londýnska verzia toho najnezdravšieho jedla a’la americký McDonald hamburger. Dostanete v oleji vyprážaný kus ryby a smažené hranolky. Všetko krásne zabalené v originálnej krabici, v priemere za £7. Druhá najbežnejšia vec, ktorú tu ľudia jedia je hotdog, v akejkoľvek podobe (s praženou cibuľkou, majonézou, kečupom, tatárkou, …)

Keď už spomínam londýnsku menu libru (Pounds = £), tá je stále z historických dôvodov nemenná, i keď je Veľká Británia súčasťou Európskej únie (ešte stále k dnešnému dňu). Libra je o niečo silnejšia ako Euro (1 libra = 1,27 Eur). Na všetkých bankovkách je vyobrazená podobizeň súčasnej kráľovnej Alžbety II.

As we had the opportunity to see London, it is really full of contrasts. On the one hand there is the historical part of the city in the form of the Tower of London – fortress around which has been built a water jump in the past. Once served as a torture chamber, scaffold and armory. From the 13th century there is the most valuable treasures of London inside. Those we personally didn’t see, maybe bad for us, but £23 per person for a tour of the castle seemed to us a little too much. Rather we had contrastly ordered a local delicacy – Fish & Chips, directly in front of the panorama of the castle itself. It’s kind of the London version of most unhealthy food a’la american McDonald’s hamburger. You get oil fried piece of fish and french fries. All nicely packaged in original box, costs about 7 pounds.

When I mention the London currency pound (£), it is still immutable because of historical reasons, although the UK is part of the European Union (up to now). The pound is slightly stronger than the Euro (£1 = 1.27 EUR). On all banknotes there is a face of Queen Elizabeth II.

DSC_0299

DSC_0304

DSC_0310
Tower of London
DSC_0418
Fish & Chips pri Towri

 

IMG_20160508_092950
Hotdogy vsade kam sa pozries

Neďaleko Tower of London sa nachádza ďalšia veľká dominanta mesta – Tower Bridge (občas nesprávne označovaný ako Tower of London, ktorý je až o kúsok ďalej). Ide o 65 metrov vysoký zdvíhací most nad riekou Temža, do ktorého vnútra sme si kúpili lístky aj my (£9). Najprv vás výťah zoberie až na najvyššiu plošinu, odkiaľ máte nádherný výhľad na celý Londýn. Kráčate po sklenenej podlahe, ktorá budí dojem, že je pod vami priepasť. Popri tom vidíte dobové fotografie mosta, pozriete si dokument o jeho stavbe a vstupenka zahŕňa aj prehliadku strojovne. Tam uvidíte motory, ktoré dokážu zdvihnúť most za 90 sekúnd a robia tak približne 600-krát do roka kvôli veľkým lodiam. Tento most je naozaj vďačným objektov pre fotografov a počas toho ako ho peši prechádzate, sa vám naskytne nejeden pekný pohľad na most samotný, ako aj na okolitú krajinu (vidno zdiaľky najvyššiu budovu EÚ – The Shard (310m), City Hall (radnica) s kurióznym cibuľovitým tvarom a 30 St Mary Axe (uhorka, ktorá bola nedávno zvolená za TOP5 najškaredších budov Londýna)).

Near Tower of London there is another major landmark of the city – Tower Bridge (sometimes incorrectly referred to the Tower of London, which is a little further). This is a 65 meters high drawbridge over the Thames river, to the inside of which we bought also tickets (£9). First, you take a lift up to the highest platform, where you have a wonderful view of the whole London. You can walk on the glass floor, which gives you the impression that you are under gap. In addition to this you can see historical photos of the bridge, the film document of the construction and you can go into the engine room as well. There you will see engine parts that can raise the bridge for a period of 90 seconds and doing so about 600 times a year for large ships. This bridge is truly grateful objects for photographers and during that as you walk, you can have many nice views of the bridge itself, but also of the surrounding landscape (you can see the tallest building in the EU – The Shard (310 meters), City Hall with a curious onion shape and 30 St Mary Axe (cucumber, which was recently voted the TOP5 ugliest buildings in London)).

DSC_0328
Tower Bridge

DSC_0341

DSC_0345

DSC_0351
Vstup do strojovne Tower Bridgu

DSC_0360

DSC_0370

DSC_0398

IMG_20160509_100358

IMG_20160509_100816

IMG_20160509_101805

IMG_20160509_102316

IMG_20160509_105422

IMG_20160509_113249

Mestská doprava v Londýne je riešená podľa mna naozaj dobre a prehľadne. Čo nám bolo odporúčané priateľmi ešte doma, sme aj urobili. Hneď na začiatku sme si v automate zakúpili tzv. Oyster Cards, ktoré sme si obaja dobili sumou 20 libier. Ak sa pohybujete iba v centre Londýna (zóny 1 a 2), tento kredit by vám mal na 3 dni plne stačiť. Filozofia je totiž taká, že za každú jazdu MHD (je integrovaná, takže môžete veselo prestupovať medzi autobusmi, metrom, nadzemkou a vlakmi) vám strhnú istú čiastku, maximálne však 6,50 denne. Potom už do konca dňa cestujete v týchto zónach zadarmo.
My sme si museli dobiť ďalších 5 libier navyše, nakoľko sme kvôli Wimbledonu a Greenwichu išli aj do okrajových zón.
Metro (londýnsky Underground) je naozaj krásne, čakajú na vás čalúnené sedačky a farby interieru väčšinou prispôsobené farbe aktuálnej linky podzemného metra (je ich celkom 11, každá farebne a názvom odlíšená). O londýnskom metre je známe, že je to najstarší podzemný dopravný systém na svete. Súpravy jazdia 5 až 20 metrov pod zemou, na trasách o dĺžke vyše 400km a zastavujú na 270 zastávkach a do vnútra každej stanice vás vďaka uzatvorenému tarifnému systému pustia len s platným cestovným dokladom (narozdiel od takej Prahy, kde sú namiesto turniketov iba štikače lístkov a všetka práca je na náhodnej kontrole revízorov), čo sa mne osobne pozdáva omnoho viac ako otvorený systém.

Miestnou zaujímavosťou je fráza „Mind the Gap“ („Daj pozor na medzeru„), ktorá varuje cestujúcich na tých staniciach metra, kde je medzera medzi súpravou a nástupišťom o niečo väčšia. Táto hláška sa postupne preniesla aj do oblasti suvenírov a je typická pre londýnsku dopravu.

Inak sa, vzhľadom k tomu, že sa nachádzame v Británii, jazdí autami po ľavej strane. To je mätúce hlavne pre európskych peších turistov, keďže sa na prechode musíte pozerať vždy najprv doprava. Naštastie Londýn myslel aj na toto, pred každým prechodom pre chodcov je na ceste namalovaná šípka kam sa máte pozerať, aby vás niečo neprešlo. Zaujímavý vynález 😉

Čo sa týka presunu medzi letiskom Luton a centrom Londýna, využili sme služby spoločnosti EasyBus. Spočiatku sme mali menšie obavy, keďze ich mikrobus meškal takmer 15 minút (pri prílete o polnoci to až taká sranda nie je), cesta naspäť ale bola napriek zapchatému Londýnu bezproblémová. Cena zhruba £6 na osobu jedným smerom.

Public transport in London is solved really well and clearly. What we have been recommended by friends already at home, we really did. At the beginning we found the machine where you can buy Oyster Cards. We have filled both by the amount of £20. If you are going to move only in Central London (Zone 1 and 2), the credit should be enough for three days. Philosophy is that for each journey by public transport (it is integrated, so you can without any problems transfer with bus, underground, and trains) will charge a certain amount but a maximum of £6.50 per day. After that, until the end of the day you will travel in these areas for free.
We had to charge £5 more, as we went to Wimbledon and Greenwich (not in zones 1/2).
London Underground is really beautiful, there are waiting for you upholstered seats and interior colours are mostly adapted to the colour of the current underground line (there are totally 11 lines, every coloured and named). The London Underground is known to be the oldest underground transport system in the world. Trains rides from 5 to 20 meters underground on routes with a length of over 400 kilometers and stop at 270 stations. Inside each station you have to go through a closed tariff system which let you in only with a valid travel ticket (unlike such at Prague, where instead of turnstile only mark your tickets and all work is for occasional inspections of inspector) that seems to me personally much more better than an open system.

Local interesting fact is the phrase „Mind the Gap“, which warns passengers on the underground stations where the gap between the platform and a train is little larger. This message has been transferred to the area of souvenirs and is typical for the London transport.

Because of the fact that we are in the UK, cars drive on the left side. This is confusing especially for European pedestrians, you have to look always first to the right side. Fortunately London has good solution for that – before each crossing for pedestrians, on the road, there is arrow painted where to have a look at first. Interesting invention 🙂

For transfer between Luton airport and London city we used EasyBus services company. Firstly we were a little worried about them as their minibus was delayed about 15 minutes (when arriving at midnight it is not so funny), but on the way back it was pretty OK. Price about £6 per person on one way.

DSC_0229
Typicka stanica metra
IMG_20160509_133349
Naše dve Oyster Cards (sú vratné, s depozitom £5)
Photo 10.05.16 14 12 52
Vnútro metra
Photo 10.05.16 14 16 39
Zastávka nadzemky – Wimbledon Park

Niektoré metro stanice v určitých časoch uzatvárajú úplne. Napríklad stanicu Camden Town v nedeľu čiastočne neobsluhujú v jednom smere, pre veľký nápor cestujúcich. Nám sa však podarilo do Camden Town dostať v pohode a stálo to naozaj za to!

Akonahle vyjdete z metra na povrch zemský, otvorí sa vám úplne iný svet, ako by ste v Londýne čakali. V pozadí hrá indická hudba, ľudia tancujú capueiru, s pircingom a tetovaním sa tu ľudia hádam rodia. Aj keby ste mali oblečené ružové podkolienky a na nich zelenú vestu z hovädzieho mäsa a klobúk z listu marihuany, maximálne vám prejavie uznanie za osobitný štýl. Mladými ľudmi z rôznych subkultúr sa to tu len tak hemží. Vysedávajú na zábradlí, sedia na tráve, fajčia vodné fajky (podľa zápachu aj čosi iné), popíjajú vychladené pivko a nezaujíma ich názor ostatných. To je londýnska štvrť Camden Town.

So Zuzkou sme ochutnali jedlá z miestneho bio-trhu, dali sme si japonské nudle a španielske churros s čokoládou. Camden Market zas ponúka za lacný peniaz rôzny tovar, od suvenírov, cez textil, až po palacinky s jahodami a nutelou. Mix týchto vôní nás zaviedol do asi najšokujúcejšieho obchodu, v akom sme kedy vôbec boli.
Cyberdog je niekoľko podlažná budova plná neónových svetiel, bizarných sôch a pomôcok na kadejaké vilomeniny. Prísny zákaz fotiť ma donútil urobiť iba jednu fotku z interiéru, naozaj ale atmosféru tohoto miesta pocítite iba na vlastnej koži.

Some subway stations are at certain times completely closed. For example Camden Town station on Sunday is partially not served in one direction for a big rush of passengers. To go to Camden Town was a best idea for us!

Once you come out from underground to the ground, a very different world opens to you than you wouldn’t expect in London. In the background plays Indian music, people dancing capueira, people here are perhaps born with pircing and tattoos. Even if you were wearing pink socks, green jackets from beef and hat from the leaf of marijuana, people will love you. Here lives young people from different subcultures. They sit on the railing and on the grass, smoke water pipe (by smell maybe something else as well), drink cold beer and don’t care about the opinion of others. This is the London’s Camden Town.

With Zuzka, we tasted foods from local bio-market, we gave the Japanese noodles and Spanish churros with chocolate. Camden Market offers low cost of various goods from souvenirs, via text, to pancakes with strawberries and nutella. Mix of these fragrances introduced us to some most shocking shop in which we have ever been.
Cyberdog is several grounds building full of neon lights, bizarre sculptures and all sorts of devices for couple activities. A strictly prohibited of taking photos made me take just one picture of the interior, but to really feel the atmosphere of this place you have to personally be here.

DSC_0234

DSC_0251
Camden Lock (Camden Town)
DSC_0256
Zžili sme sa s tunajšími aj my

DSC_0265

DSC_0266
Cyberdog – vnútri
IMG_20160508_182645
Camden Town – stánky s jedlom

Keďže článok tentokrát nepíšem podľa toho, ako sme čo navštevovali podľa dní, ale skôr miesta zaraďujem podľa logických celkov, na záver tejto, predposlednej časti, spomeniem už iba 2 lokality. Obe sú nákupného charakteru, jedna typická pre Zuzku, jedna zase pre mňa.

Na začiatku Oxford Street, kde sme sa mimochodom odviezli poschodovým double-deckrom, sa nachádza preslávený Primark – teda šatstvo všetkého druhu za nízke ceny. Zuzka si nakúpila nejaké sandále a drobnosti domov, takže nežnejšia časť našej výpravy bola spokojná. Ja som si zas presadil svoje – navštíviť (keď počítam dobre, už môj tretí) Apple Store, tentokrát na Regent Street v Londýne. Opäť bol celý situovaný v podzemí a plný ľudí. Tentokrát som odišiel naprázdno 😉

Because I don’t write this article depending on how we attended places by day, but rather I order places into logical groups. At the end of this second article I will mention only two locations. Both have got shopping character, one typical for Zuzka, one for me.

At the beginning of Oxford Street, where we came by double-decker, is situated Primark – world famous clothing shop with low prices. Zuzka have bought some sandals and little presents to home, so the gentler part of our couple has been satisfied. I wanted to visit (if I count good, now it’s my third one) Apple Store, this time on Regent Street in London. Again, all were placed underground and there were full of people. This time I left without anything to buy;)

 

DSC_0473
Apple Store na Regent St.

DSC_0475

DSC_0175
Piccadilly Square, blízko Oxford Street

Comments

comments

Top